Przejdź do treści

Regulamin konkursu dla Uczestników konferencji VOZHIAS

REGULAMIN KONKURSU:

§ 1. WARUNKI OGÓLNE

1.1. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w konkursie organizowanym przez firmę Szkolenia Ostrowska s.c.,
ul. Wierzbowa 6, 66-400 Gorzów Wielkopolski na stronie https://facebook.com/szkoleniaostrowska
1.2. Konkurs organizowany jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
1.3. Użyte w tym Regulaminie określenia oznaczają:

1) Konkurs – “Dlaczego warto dbać o zęby?” organizowany przez  Szkolenia Ostrowska s.c.
2) Zadanie konkursowe – zadanie, którego wypełnienie warunkuje udział w Konkursie;
3) Użytkownik – osoba spełniająca warunki określone w niniejszym Regulaminie; 4) Organizator: Szkolenia Ostrowska s.c. ul. Wierzbowa 66-400 Gorzów Wielkopolski zwany dalej „Szkolenia Ostrowska”.

1.4. Konkurs zostanie przeprowadzony w dniach 15.12.2020 r. do 20.12.2020 r. do godziny 23:59. Publikacja wyników nastąpi do 3 dni roboczych po zakończeniu konkursu (23.12.2020)
1.5. Szkolenia Ostrowska zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia konkursu, jeżeli nie jest możliwe dalsze jego prowadzenie zgodnie z wymogami zasadności i rzetelności. Uczestnicy konkursu zostaną poinformowani o tym fakcie drogą mailową oraz na stronie https://facebook.com/szkoleniaostrowska.
1.6. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest prawidłowe wykonanie zadania określonego w otrzymanym e-mailu oraz poście konkursowym na stronie https://facebook.com/szkoleniaostrowska
1.7. Wzięcie udziału w konkursie oznacza zgodę na warunki Konkursu określone w niniejszym Regulaminie, w tym wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika w zakresie i na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
1.8. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane przez Organizatora tylko i wyłącznie dla celów niniejszego konkursu w celu komunikacji Organizatora z Uczestnikiem, przekazania nagrody.
1.9. Po przekazaniu nagrody zwycięzcom konkursu, dane osobowe Uczestników zostaną trwale usunięte, nie będą gromadzone, przetwarzane lub przekazywane jakimkolwiek podmiotom trzecim. Podanie Organizatorowi danych osobowych jest dobrowolne. 
1.10. Przetwarzanie danych osobowych będzie obejmować następujący zakres danych: imię i nazwisko, adres do wysyłki nagrody, nr telefonu, adres e-mail.
1.11. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym RODO.
1.12. Uczestnik akceptując niniejszy Regulamin wyraża także zgodę na publikowanie nadesłanej przez siebie pracy, wykorzystanie jej przez Organizatora w celach promocyjnych i marketingowych.
1.13. Poprzez przesłanie Zadania konkursowego Uczestnik Konkursu oświadcza, że jest autorem przesłanego zadania konkursowego oraz że przesłane zadanie konkursowe nie narusza praw osób trzecich i bierze na siebie pełną odpowiedzialność w przypadku, gdy osoba trzecia będzie sobie rościć prawa do w/w zadania konkursowego. W przypadku skierowania przez osobę trzecią roszczeń związanych z przesłanym na konkurs zadaniem, Uczestnik jest zobowiązany do naprawienia wynikłej z tego tytułu szkody.
1.14. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook ani z nim związany.
1.15. Serwis Facebook jest w pełni zwolniony z odpowiedzialności przez każdego uczestnika.

§2. UCZESTNICTWO W KONKURSIE

2.1. Aby wziąć udział w konkursie, należy w krótkiej formie tekstowej (2-3 zdaniach) odpowiedzieć na pytanie „Dlaczego warto dbać o zęby?”. Zgłoszenia należy wysłać na adres e-mail: biuro@szkoleniaostrowska.pl
2.2. Poprzez przystąpienie do konkursu, Uczestnik akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu.
2.3. Udział w konkursie jest bezpłatny i nieobowiązkowy. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne, mające miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, które ukończyły, co najmniej 13 rok życia. Uczestnicy niepełnoletni (od 13 roku życia) mogą brać udział w Konkursie pod warunkiem uzyskania na to zgody od swoich przedstawicieli ustawowych.
2.4. Pracownicy firmy Szkolenia Ostrowska, spółek z nią powiązanych, podmioty i osoby współpracujące z firmą Szkolenia Ostrowska, jak również inne osoby bezpośrednio lub pośrednio związane z organizacją konkursu nie mogą w nim uczestniczyć. 
2.5. Uczestnicy podający nieprawdziwe bądź nieprawidłowe informacje o sobie lub zgłaszający do udziału inne osoby, nie otrzymają nagrody.
2.6. W przypadku stwierdzenia, że Uczestnik nie spełnia któregokolwiek z warunków określonych w niniejszym Regulaminie, Uczestnik taki zostanie wykluczony z Konkursu i utraci ewentualne prawo do nagrody w Konkursie.
2.7. W przypadku zakwalifikowania Uczestnika do grona zwycięzców, Uczestnik wyraża zgodę na opublikowanie przez Organizatora jego pracy oraz imienia i nazwiska jako Laureata Konkursu na stronie Konkursu lub/i na stronie www Klienta.
 

§ 3. PRZEBIEG KONKURSU

3.1. W celu wyłonienia zwycięzców Konkursu oraz w celu zapewnienia prawidłowego przebiegu Konkursu, Organizator powoła komisje konkursową (dalej „Komisja Konkursowa”) w 2 osobowym składzie. Komisja konkursowa dokona wyboru 3 najlepszych pod względem uzasadnienia zgłoszeń konkursowych.
3.2. Szczegółowe informacje o zasadach udziału w Konkursie i jego przebiegu, przekazuje się uczestnikom drogą e-mailową, w poście umieszczonym na fan page’u https://facebook.com/szkoleniaostrowska 23.12.2020r. oraz w niniejszym regulaminie.
3.3. Każdy z Uczestników ma prawo do podjęcia tylko jednej próby udziału w Konkursie.
3.4. Uczestnikowi udostępniającemu dane, o których mowa w punkcie 2.1 przysługuje prawo do dostępu do swoich danych oraz możliwości ich poprawiania lub prawo do ich usunięcia.
3.5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za dostawców usług internetowych, za pośrednictwem których Uczestnicy biorą udział w Konkursie, jak również za pośrednictwem której Organizator kontaktuje się z Uczestnikami, możliwość dostępu Uczestników do portalu społecznościowego Facebook.com lub do profilu Organizatora na portalu społecznościowym Facebook.com, a także za indywidualne ustawienia komputerów oraz sposób ich konfiguracji, bądź ustawienia lub przerwy w świadczeniu usług występujące u dostawców dostępu do Internetu.
3.6. Uczestnicy konkursu podszywający się pod osoby trzecie celem zwiększenia swych szans w konkursie lub osoby kopiujące i wykorzystujące prace osób trzecich w szczególności w celu określonym powyżej będą automatycznie usuwani z udziału w konkursie, a ich dane blokowane we wszelkich przyszłych przedsięwzięciach konkursowych lub promocyjnych organizatora.
3.7. W konkursie nie będą uwzględniane Zgłoszenia zawierające określenia lub zwroty powszechnie uznane za wulgarne lub obraźliwe albo naruszające dobra osobiste lub prawa wyłącznie osób trzecich.
3.8. Uczestnicy Konkursu nie mogą przenieść prawa do uzyskania nagrody na osoby trzecie.

§ 4. NAGRODY

4.1. Każdy z Uczestników ma prawo wygrać tylko jeden zestaw prezentowy.
4.2. Nagrody:

I miejsce: szczoteczka elektryczna Oral B Geniusz X, koszulka od Zębowej Wróżki

II miejsce: nagrody od firmy EMS (piasek plus w nowej butelce, scyzoryk victorinox, długopis Caran d’Ache, czapka GBT, kosmetyczka), koszulka od Zębowej Wróżki

III miejsce: nagrody od firmy Ecolab, skarpetki od Wróżki Zębuszki

Każdy laureat otrzyma 1 zestaw.

4.3. Laureaci zostaną poinformowani o wygranej drogą mailową oraz ogłoszeni na stronie w dniu 23.12.2020.
4.4. Laureaci zostaną powiadomieni przez organizatora konkursu o wyniku drogą mailową oraz na stronie https://facebook.com/szkoleniaostrowska
4.5. Laureaci zobowiązani są, w ciągu 7 dni kalendarzowych od otrzymania informacji o zakwalifikowaniu do grona Laureatów Konkursu, wysłać na adres: biuro@szkoleniaostrowska.pl wiadomość e-mail zawierająca następujące dane:- imię i nazwisko,- adres do wysyłki nagrody – numer telefonu.
4.6. Nagrody zostaną wysłane przez Organizatora Konkursu w przeciągu 7 dni roboczych po terminie rozpatrywania ewentualnych reklamacji.
4.7. Organizator Konkursu oświadcza, iż nie ponosi odpowiedzialności za niewydanie Nagrody w przypadku nieprawidłowego podania danych osobowych przez Laureata, podania danych nieprawdziwych lub niepełnych w sposób uniemożliwiających przekazanie Laureatowi Nagrody. W takim przypadku Nagroda przepada na rzecz Organizatora. Organizator nie jest zobowiązany do wyłonienia innego Laureata na to miejsce.
4.8. Jeżeli po dacie rozstrzygnięcia Konkursu pojawią się okoliczności, w wyniku których odpadnie podstawa przyznania nagród (otrzymanie dowodu oszustwa w Konkursie itp.) dany Uczestnik Konkursu traci nagrodę. Informacja o zmianie Laureata pojawi się na stronie poświęconej Konkursowi. Anulowanie nagrody może nastąpić do 7 dni roboczych.

§ 5. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

5.1. Pytania i skargi oraz reklamacje dotyczące sposobu prowadzenia Konkursu należy kierować pod adres biuro@szkoleniaostrowska.pl Przyjmowanie reklamacji jednak następuje nie później niż w ciągu 2 (dwóch) dni od dnia zaistnienia stanu lub wystąpienia zdarzenia będącego przyczyną reklamacji. Reklamacja zgłoszona przez Uczestnika po upływie tego terminu nie będzie przez Organizatora rozpatrywana.
5.2. Do złożenia reklamacji uprawniony jest jedynie Uczestnik Konkursu.
5.3. W temacie wiadomości należy dodać dopisek „Reklamacja Konkurs”.

5.4. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis reklamacji.
5.5. Reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję Konkursową w terminie do 7 (siedmiu) dni roboczych od daty doręczenia wiadomości. Decyzja Komisji Konkursowej w przedmiocie danej reklamacji jest ostateczna i wiążąca. Decyzja Komisji Konkursowej zostanie przesłana Uczestnikowi e-mailem wysłanym na adres podany w reklamacji.
5.6. Decyzja Komisji Konkursowej nie wyłącza uprawnienia Uczestnika do dochodzenia roszczeń zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
5.7. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacją konkursu będą rozstrzygane przez sąd właściwości ogólnej.

§ 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

6.1. Organizator upoważnia Komisję Konkursową do podejmowania decyzji w sprawie wykluczenia Uczestników z Konkursu.
6.2. Decyzje Komisji o których mowa w ust. 6.1. powyżej mogą zapaść w szczególności w przypadku naruszenia przez Uczestnika któregokolwiek z postanowień Regulaminu lub podejmowania przez Uczestnika innych działań, które w opinii Komisji wpływają lub mogą wpłynąć na przebieg Konkursu, są sprzeczne z dobrymi obyczajami lub wpływają lub mogą wpłynąć niekorzystanie na wizerunek Organizatora, a także naruszają lub mogą naruszyć interesy lub prawa innych Uczestników Konkursu.
6.3. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie trakcie trwania konkursu bez podawania przyczyny, jak również przerwania lub przedłużenia Konkursu.